Ruszają programy dopłat do zakupu samochodów elektrycznych

0
RENAULT, ZOE, RENAULT ZOE 52, ZOE 52 KWH, CZAS ŁADOWANIA, ZASIĘG, BATERIA, POJEMNOŚĆ BATERII, SPECYFIKACJA, DANE TECHNICZNE

Już pod koniec czerwca (26.06) rusza nabór wniosków w trzech programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielony samochód” – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1), „eVAN” – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) oraz pilotażowy program „Koliber” – taxi dobre dla klimatu. Programy te zastąpią likwidowany przez Rząd Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego pierwotnie miały być wypłacane dotacje do zakupu samochodów elektrycznych.

Celem programów jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie.

Zielony samochód

Beneficjantami programu mogą zostać osoby fizyczne. Program przewiduje możliwość dofinansowania zakupu nowych pojazdów kategorii M1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Nabyty pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. tj. nie może być wykorzystywany do oferowania towarów lub usług na rynku, w szczególności do świadczenia usług transportowych lub przewozu osób w tym przewozu okazjonalnego oraz nie może być udostępniany na rynku w innej formie, a także nie może być przedmiotem najmu. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco, a wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 37 500 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Dofinansowanych zostać może do 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 18 750 zł. Kwalifikowany jest koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego. Koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 000 zł.

eVAN

Beneficjantami programu zostać mogą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do wsparcia zeroemisyjnego transportu polegających na:

– zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

– zakupie punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie  od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 70 000 tys. zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Dofinansowanych zostać może do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych (nie jest wliczany koszt nabycia punktu ładowania) oraz do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW.

Koliber

Beneficjentami programu mogą zostać mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do wsparcia zeroemisyjnego przewozu osób polegających na:

– zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

– zakupie i montażu punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać w okresie 26.06 2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 40 000 000 zł, w tym:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 25 000 000 zł,

2) dla zwrotnych form dofinansowania– do 15 000 000 zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

Intensywność dofinansowania dla dotacji:

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 tys. zł,

Intensywność dofinansowania dla pożyczki:

Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.