Miliard złotych na infrastrukturę elektroenergetyczną, która przyczyni się do rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

0
DOPŁATY DO STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, DOPŁATY DO ŁADOWAREK, DOPŁATY DO INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, DOPŁATY DO STACJI TANKOWANIA WODORU, DOPŁATY PROGRAM MÓJ ELEKTRYK, MÓJ ELEKTRYK DOPŁATY, DOPŁATY DO ZAKUPU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, PROGRAM MÓJ ELEKTRYK NABÓR WNIOSKÓW, DOPŁATY DO LEASINGU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, DOPŁATY DO LEASINGU, SAMOCHODY ELEKTRYCZNE, NFOŚIGW, NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DOPŁATY, DOPŁATY DO INFRASTRUKTURY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, FUNDUSZ MODERNIZACYJNY NFOŚIGW

13 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego rozpocznie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Beneficjentami programu mogą być operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). Wnioski o dofinasowanie w pierwszym naborze z budżetem 100 mln złotych będzie można składać́, w trybie ciągłym, w okresie od 13.12.2021 r. do 28.02.2022 r. jednak nie dłużej niż̇ do wyczerpania alokacji. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld złotych.

Celem programu jest rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę lub modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej przekładającej się m.in. na zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Zakres wsparcia projektu obejmie następujące działania: budowę nowych lub rozbudowę / modernizację stacji transformatorowo-rozdzielczych (stacji elektroenergetycznych) na wszystkich dowolnych poziomach napięcia, rozbudowę / modernizację pól rozdzielni lub poprawę systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) stacji transformatorowo-rozdzielczych, budowę / przebudowę linii elektroenergetycznych WN, SN, nn, zwiększenie stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci w celu przystosowania jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

Chcemy maksymalnie wykorzystać środki dostępne w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Jednym z aktualnych priorytetów działania NFOŚiGW jest stwarzanie dogodnych warunków rozwoju elektromobilności. Uruchomiliśmy już wsparcie zakupu i leasingu pojazdów, w styczniu ruszą nabory wniosków dotyczących budowy infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych. Wsparcie dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) na rozbudowę sieci dystrybucyjnej, która służy uruchomieniu instalacji stacji ładowania, przede wszystkim instalacji szybkich i ultraszybkich jest naturalnym i jednocześnie koniecznym uzupełnieniem naszej oferty. Na ten cel przeznaczymy w sumie 1 mld złotych pochodzący właśnie ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Kwota ta powinna pozwolić na wybudowanie 4000 km linii energetycznych oraz 800 stacji transformatorowych” – podsumowuje oczekiwane efekty programu prezes NFOŚiGW, prof. Maciej Chorowski.

Fundusz Modernizacyjny, z którego będą pochodzić pieniądze na realizację polskich programów to nowy, europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Ma on działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU ETS.

W Polsce za wdrażanie Funduszu Modernizacyjnego odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Krajowy Operator. Takie rozwiązanie wprowadza znowelizowana w czerwcu br. ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Finansowanie inwestycji ze środków FM odbywa się w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW i może mieć formę dotacji i pożyczek. Zakres wparcia obejmie takie obszary priorytetowe, jak: wytwarzanie i wykorzystanie energii z OZE, poprawa efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizacja sieci energetycznych czy wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych (tzw. regionach węglowych).

źródło: NFOŚiGW