Enea, Energa Obrót i PGE Obrót to pierwsi operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania wyznaczeni przez Prezesa URE

0
PROGRAM

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pierwszy raz wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do roli operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania. Do tej pory stacje ładowania były budowane komercyjnie. Pierwsi operatorzy wyznaczeni przez URE to Enea, Energa Obrót i PGE Obrót. Z ich usług będą mogli korzystać mieszkańcy Płocka, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Gdyni, Poznania, Koszalina i Lublina.

Przepisy ustawy o elektromobilności nakładają obowiązek opracowania planu budowy dodatkowych stacji, w przypadku, jeśli w danej gminie nie została osiągnięta minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Budowa publicznych stacji ładowania to obowiązek Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a operatorami stacji i dostawcami usług ładowania zostają przedsiębiorstwa energetyczne mianowane do tej roli przez Prezesa URE.

GminaWyznaczony operator
ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawca usług ładowania
Operator systemu
dystrybucyjnego budujący
stacje ładowania
Miasto PłockENERGA-OBRÓT S.A.ENERGA-OPERATOR S.A.
Miasto OlsztynENERGA-OBRÓT S.A.ENERGA-OPERATOR S.A.
Miasto Gorzów
Wielkopolski
ENEA S.A.ENEA Operator Sp. z o.o.
Miasto BydgoszczENEA S.A.ENEA Operator Sp. z o.o.
Miasto GdyniaENERGA-OBRÓT S.A.ENERGA-OPERATOR S.A.
Miasto PoznańENEA S.A.ENEA Operator Sp. z o.o.
Miasto LublinPGE Obrót S.A.PGE Dystrybucja S.A.

Pierwszymi wyznaczonymi operatorami zostały przedsiębiorstwa Enea, Energa Obrót i PGE Obrót. Lista operatorów będzie się stopniowo powiększać w momencie składania przez organy wykonawcze kolejnych gmin wniosków do Prezesa URE. Aktualnie rozpatrywanych jest kolejnych 14 wniosków.

SCHEMAT POWSTAWANIA STACJI ŁADOWANIA
źródło: ure.gov.pl

Obowiązki operatora ogólnodostępnych stacji ładowania

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania ma w swoich obowiązkach zarządzanie stacją, zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty stacji. Dodatkowo jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań technicznych stacji oraz odpowiednie jej wyposażenie w oprogramowanie służące do podłączania i ładowania samochodów elektrycznych oraz w systemy pomiarowe umożliwiające pomiar zużycia energii elektrycznej oraz przekazywanie wszystkich danych do systemu zarządzania stacji ładowania.

SCHEMAT DZIAŁANIA RYNKU EV
źródło: ure.gov.pl

Operator zobowiązany jest również do przekazywania danych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Musi również zawrzeć umowę dystrybucyjną z OSD w celu umożliwienia funkcjonowania stacji oraz ma obowiązek świadczenia usług ładowania.

źródło: ure.gov.pl