Dopłaty do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych podpisane

0

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński 5 listopada 2019 roku podpisali rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia. Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Dopłaty do samochodów elektrycznych i wodorowych dla osób fizycznych, nie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Po wejściu w życie tego aktu wykonawczego planowane jest ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. Ma to na celu uniknięcie sytuacji kiedy o wsparcie występowałyby osoby, które zakupiły pojazd przed ogłoszeniem naboru.

Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu pojazdów będą musiały złożyć wnioski o wsparcie. Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych.

W przypadku gdy wsparcie na zakup pojazdu nie zostało wypłacone z powodu wyczerpania środków dostępnych w ramach danego naboru to wsparcie takie jest wypłacane osobie fizycznej lub osobom fizycznym w następnym naborze w pierwszej kolejności.

 

Maksymalna cena pojazdu by otrzymać dopłatę w wysokości 30% ceny zakupu – samochód elektryczny (125 tys. zł), samochód wodorowy (300 tys. zł)

Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy czym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 000 zł. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 000 zł, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 000 zł.
 

Samochody, które zostaną objęte dopłatą dla osób fizycznych:

Podstawą udzielenia wsparcia jest umowa o udzielenie wsparcia

Wsparcie może zostać udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna lub osoby fizyczne w umowie o udzielenie wsparcia złożyły oświadczenie, w którym zobowiązały się:
1) do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu;
2) że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu;
3) do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

W przypadku naruszenia zobowiązań wsparcie wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Zarządzającego.
 

Dokumenty potrzebne do wypłaty wsparcia

Wsparcie jest wypłacane, jeżeli osoba fizyczna lub osoby fizyczne złożą Zarządzającemu następujące dokumenty:

1) kopię faktury zakupu nowego pojazdu wystawionej na osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;

2) kopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;

3) kopię dokumentu ubezpieczenia zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, na okres 1 roku od dnia zakupu pojazdu, oraz zobowiązania osoby fizycznej lub osób fizycznych do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia na okres następnego roku.

Dokumenty przedkłada się Zarządzającemu nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia. Po upływie tego terminu umowa o udzielenie wsparcia wygasa.

 

Kiedy wniosek o dopłatę nie zostanie rozpatrzony

Wsparcia nie udziela się, jeżeli na pojazdu, na zakup którego ma być udzielone wsparcie zostało udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek o udzielenie wsparcia, który zostanie złożony po upływie terminu określonego w informacji o naborze nie podlega rozpatrzeniu.
 

Dopłaty dla przedsiębiorców już niebawem

Jednocześnie Ministerstwo Energii poinformowało, że akty wykonawcze, które pozwolą na udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców są na końcowym etapie prac. Projekty obu aktów wykonawczych zostały zaakceptowane i podpisane przez czterech z pięciu ministrów podpisujących rozporządzenia w porozumieniu.